Wednesday, September 14, 2011

Christoforos Kotentos.


Break necks type of shoe game.. 
Love these Christoforos Kotentos platforms.

No comments:

Post a Comment